“Operacja ‘Alkestis’ ” Piotra Lachmanna 12 grudnia 1991